Tin Tức

Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần

Quyết định số 05/2017-QĐ-UBND – Tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 28/02/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017 và thay thế Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010.

Nội dung chi tiết Quyết định số 05/2017-QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 05/2017/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO BUỔI SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 236/TTr-SNV ngày 10 tháng 02 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

1. Các cơ quan có trách nhiệm tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết, bao gồm:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất;

Nên xem  Mẫu 03 – TT, Mẫu C42 – HD – Giấy đề nghị tạm ứng mới nhất Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho nhân viên tạm ứng để đi công tác, giải quyết việc của cơ quan đơn vị hoặc việc cá nhân. Giấy đề nghị tạm ứng được ban hành kèm theo Thông tư 107, Thông tư 200 và Thông tư 133 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây. 10:18 03/04

b) Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện);

c) Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn;

d) Ủy ban nhân dân các xã: Căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây quyết định về làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần;

đ) Các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở (các Chi cục và tổ chức tương đương); Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: Căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức và điều kiện của cơ quan Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở quyết định về làm viêc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần.

2. Các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố tổ chức làm việc vào thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của cơ quan ngành dọc cấp trên.

3. Ngoài các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều này, căn cứ nhu cầu thực tế của cá nhân, tổ chức, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Nội vụ) để quyết định bổ sung các cơ quan tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy (buổi sáng hoặc cả ngày) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Tổ chức, bố trí cán bộ, công chức làm việc

1. Thời gian làm việc buổi sáng thứ bảy thực hiện như buổi sáng của các ngày làm việc trong tuần và được công khai đến cá nhân, tổ chức biết.

2. Các thủ tục hành chính thuộc loại giải quyết và trả kết quả ngay thì bố trí cán bộ, công chức giải quyết theo quy định; các thủ tục hành chính khác thì bố trí cán bộ, công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đế tiếp nhận và trả kết quả

Nên xem  Xe máy điện Vespa có tốt không? Có nên mua xe máy điện Vespa không?

3. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều này cần khoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Điều 3. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc

1. Thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, công chức nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần do ngân sách nhà nước bảo đảm và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Thủ trưởng các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này tổ chức làm việc vào bụổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.

2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiếm tra và tống hợp, báo cáo tình hình tổ chức thực hiện của cơ quan và cấp dưới trực thuộc; Báo cáo lồng ghép trong nội dung báo cáo cải cách hành chính định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm của cơ quan gửi Sở Nội vụ đế tống hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Sở Nội vụ: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiếm tra việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố tình hình thực hiện Quyết định này.

Nên xem  HP ra mắt Chromebook x2 11: Màn hình 2K, có bút cảm ứng, pin kéo dài hơn 11 giờ và giá bán từ 13.7 triệu đồng

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc vào buối sáng thứ bảy hàng tuần theo quy định.

5. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, báo Kinh tế và Đô thị, cổng Thông tin điện tử Thành phố): Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng, bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố.

Điều 5. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, cá nhân, tổ chức vi phạm các nội dung tại Quyết định này tùy theo tính chất, mức độ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017 và thay thế Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tố chức làm việc vào buôi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở, các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các tổ chức hành chính trực thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và Giám đôc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 7;
– Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP;
– Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Vụ: CCHC, Pháp chế – Bộ Nội vụ;
– Văn phòng TU, Văn phòng HĐND TP;
– Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
– VPUBTP: Các PVP; Các phòng: NC, TKBT, HCTC, TH; TTTH-Công báo;
– Các Báo, Đài: Hà Nội mới, Kinh tế và Đô thị, Đài PTTH HN, Cổng Thông tin điện tử TP;
– Lưu: VT, NC, SNV.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page