Tin Tức

Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh – Phụ lục II-1

Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh là mẫu bản thông báo được các công ty, doanh nghiệp lập ra và gửi tới phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố để thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, doanh nghiệp mình. Mẫu ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  • Mẫu số B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Mẫu đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

1. Hồ sơ thay đổi,bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu còn hiệu lực.

– Giấy ủy quyền trong tường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật theo quy định.

2. Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

PHỤ LỤC II-1

TÊN DOANH NGHIỆP
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Nên xem  Sửa lỗi không hiển thị biểu tượng pin trên Windows 10

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ………………………………………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp ……….. □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Nên xem  Mẹo tối ưu hóa hình ảnh đăng Amazon

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung

Mã ngành

Ghi chú

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

Mã ngành

Ghi chú

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết

Mã ngành

Ghi chú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page