Tin Tức

Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo

STT Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Tiết thứ

(3)

Thời điểm

(4)

Thiết bị dạy học

(5)

Địa điểm dạy học

(6)

Ghi chú (6) 1 Bài mở đầu 1 1 Tuần 1 Máy chiếu Lớp học CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (7 tiết) 2 Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí 2 2 Tuần 1 Máy chiếu, Bảng phụ, quả địa cầu Lớp học Tiết 1: Phần I phần III Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí 3 Tuần 2 Máy chiếu, Bảng phụ, quả địa cầu Lớp học Tiết 2: Phần II 3 Bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng. 1 4 Tuần 2 Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội Lớp học 4 Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ 3 5 Tuần 3 Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội, 1 số bản đồ trống Lớp học Tiết 1: Phần I Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ 6 Tuần 3 Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội, 1 số bản đồ trống Lớp học Tiết 2: Phần II Bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ 7 Tuần 4 Máy chiếu, bảng phụ, bản đồ Hành chính Hà Nội, 1 số bản đồ trống Lớp học Tiết 3: Phần III 5 Bài 4: Lược đồ trí nhớ 1 8 Tuần 4 Máy chiếu, bảng phụ, 1 số loại lược đồ Lớp học CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI (7 tiết) 6 Bài 5: Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời, hình dạng kích thước của Trái Đất 1 9 Tuần 5 Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu Lớp học 7 Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả 2 10 Tuần 5 Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu Lớp học Tiết 1: Phần I và phần II.2 Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả 11 Tuần 6 Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu Lớp học Tiết 2: Phần II.1 và II.3 8 Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả 2 12 Tuần 6 Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu Lớp học Tiết 1: Phần I và phần II.1 Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả 13 Tuần 7 Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu Lớp học Tiết 2: Phần II.2 9 Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực tế 2 14 Tuần 7 Máy chiếu, la bàn Lớp học/sân trường Tiết 1: Phần I Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực tế 15 Tuần 8 Máy chiếu, bảng phụ Lớp học/sân trường Tiết 2: Phần II Ôn tập giữa kì I 1 16 Tuần 8 Máy chiếu, bảng phụ Lớp học
Nên xem  Link tải Angry Birds Journey cho Android, iOS
Kiểm tra giữa kì I 1 17 Tuần 9 Lớp học CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT (6 tiết) 10 Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất núi lửa

 

2 18 Tuần 9 Máy chiếu, bảng phụ, tranh vể cáu tạo Trái Đất Lớp học Tiết 1: Phần I và II Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Động đất núi lửa 19 Tuần 10 Máy chiếu, bảng phụ, tranh vể cáu tạo Trái Đất Lớp học Tiết 3: Phần III và phần IV 11 Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản. 2 20 Tuần 10 Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu, 1 số mẫu khoáng sản, bản đồ sự phân bố các loại khoáng sản Lớp học Tiết 1: Phần I,III Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản. 21 Tuần 11 Máy chiếu, bảng phụ, quả địa cầu, 1 số mẫu khoáng sản, bản đồ sự phân bố các loại khoáng sản Lớp học Tiết 2: Phần II 12 Bài 11: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản. 2 22 Tuần 11 Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ địa hình và lát cắt địa hình Lớp học Tiết 1: Phần I Bài 11: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản. 23 Tuần 12 Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ địa hình và lát cắt địa hình Lớp học Tiết 2: Phần II CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (10 tiết) 13 Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất. 3 24 Tuần 12 Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ sự phân bố các khối khí, các loại gió chính trên Trái Đất Lớp học Tiết 1: Phần I.1 Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất. 25 Tuần 13 Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ sự phân bố các khối khí, các loại gió chính trên Trái Đất Lớp học Tiết 2: Phần I.2 và II Bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất. 26 Tuần 13 Máy chiếu, bảng phụ, lược đồ sự phân bố các khối khí, các loại gió chính trên Trái Đất Lớp học Tiết 3: Phần III 14 Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất 3 27 Tuần 14 Máy chiếu, bảng phụ Lớp học Tiết 1: Phần I và Phần II Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất 28 Tuần 14 Máy chiếu, bảng phụ Lớp học Tiết 2: Phần III và Phần IV Bài 13: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất 29 Tuần 15 Máy chiếu, bảng phụ Lớp học Tiết 3: Phần V 15 Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu. 2 30 Tuần 15 Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh về hiện tượng biến đổi khí hậu Lớp học Tiết 1: Phần I Bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu. 31 Tuần 16 Lớp học Tiết 2: Phần II
Nên xem  Top 7 thương hiệu nhụy hoa nghệ tây chất lượng nhất hiện nay
16 Bài 15: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa. 2 32 Tuần 16 Máy chiếu, bảng phụ, Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Lớp học Tiết 1: Bài tập 1 Bài 15: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa. 33 Tuần 17 Máy chiếu, bảng phụ, Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa Lớp học Tiết 1: Bài tập 2 CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT (6 tiết) 17 Bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn của nước. Nước ngầm, băng hà. 2 34 Tuần 17 Máy chiếu, bảng phụ, tranh ảnh vòng tuần hoàn của nước Lớp học Tiết 1: Phần I và Phần II Bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn của nước. Nước ngầm, băng hà. 35 Tuần 18 Máy chiếu, bảng phụ Lớp học Tiết 2: Phần III Ôn tập cuối kì I Máy chiếu, bảng phụ Lớp học Kiểm tra cuối kì I 1 36 Tuần 18 Lớp học

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page