Tin Tức

Đoạn văn tiếng Anh về dân tộc Kinh (6 mẫu)

Đoạn văn tiếng Anh viết về dân tộc mà các em biết gồm 6 đoạn văn mẫu có dịch nói về dân tộc Kinh thuộc chương trình Speaking tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1.

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc Kinh giúp các bạn lớp 8 có thêm nhiều tài liệu ôn tập, củng cố vốn từ để rèn kỹ năng viết tiếng Anh đúng và ngày một hay hơn. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm đoạn văn tả ngày Tết bằng tiếng Anh, đoạn văn tiếng Anh viết về một thành phố mà em thích. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đoạn văn nói về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

The Kinh, which account for 86.2% of Vietnam population with unique characteristics, are considered to represent whole Vietnam country. The Kinh’s culinary also has many similarities to Vietnamese cuisine. Rice is always a key role in meals and is an indispensable component of every tray of a Kinh family. The food here is diverse with the processing, enjoying dishes with natural characteristics, activities, production, and habits in different regions. Some must-try specialties are Pho, Nem Ran (spring rolls), Bun Dau Mam Tom (Fried tofu with shrimp paste), Banh Xeo (crispy pancake),… The beauty of a culinary culture always needs to be stored and promoted forever in order to enriching the colorful picture of the ethnic groups of Vietnam.

Tiếng Việt

Dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số Việt Nam với những đặc điểm riêng biệt, được coi là đại diện cho cả nước Việt Nam. Ẩm thực của người Kinh cũng có nhiều nét tương đồng với ẩm thực Việt Nam. Cơm luôn giữ vai trò chủ đạo trong bữa ăn và là thành phần không thể thiếu trong mỗi mâm cơm của gia đình người Kinh. Ẩm thực ở đây rất đa dạng với cách chế biến, thưởng thức các món ăn mang đặc điểm tự nhiên, sinh hoạt, sản xuất, tập quán của các vùng miền. Một số đặc sản nhất định phải thử là Phở, Nem Rán (chả giò), Bún Đậu Mắm Tôm (Đậu hũ chiên mắm tôm), Bánh Xèo (Bánh xèo giòn),… Nét đẹp văn hóa ẩm thực luôn cần được lưu giữ và phát huy mãi mãi để làm phong phú thêm bức tranh muôn màu muôn vẻ của các dân tộc Việt Nam.

Viết đoạn văn nói về dân tộc Kinh

Tiếng Anh 

The Kinh or Vietnamese people account for 80.41% of the national population. Vietnamese people have their own language and writing. Vietnamese belongs to the Viet Muong language group. About the Kinh costume is also quite diverse with a variety of costumes such as scarves, skirts, pants, hats … the accompanying jewelry. Vietnamese houses are considered very important. The construction of each region also varies. Due to differences from natural conditions and climate.

Nên xem  Tiện ích mở rộng Chrome ẩn dữ liệu riêng tư người dùng trước khi chụp ảnh màn hình

Tiếng Việt

Dân tộc Kinh thuộc đất nước Việt Nam chiếm 80,41% dân số cả nước. Người Việt Nam có ngôn ngữ và chữ viết riêng. Tiếng Việt thuộc nhóm Việt Mường. Về trang phục của người Kinh cũng khá đa dạng với nhiều loại trang phục như khăn, váy, quần, nón… các trang sức đi kèm. Ngôi nhà của người Việt được coi là rất quan trọng. Cách xây dựng của mỗi vùng cũng khác nhau. Do sự khác biệt từ điều kiện tự nhiên và khí hậu.

Viết đoạn văn giới thiệu dân tộc Kinh

Tiếng Anh

The Kinh has the largest population in our country, about 86 million people living everywhere in the country, from the North to the South. And also, their kinds of food are varied from the North to the South too. The Kinh live by farming. They grow rice in the fields or breed on the farms. Their traditional costume is “ao dai”. It has been recognized as the cultural heritage by UNESCO and it has also become the statue for Vietnamese women. Every year, the Kinh hold a lot of festivals and ceremonies such as Tet holiday, Mid-Autumn festival, etc.

Tiếng Việt 

Dân tộc Kinh có số dân đông nhất nước ta, khoảng 86 triệu người, sống ở khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam. Ngoài ra, các loại thức ăn của họ cũng đa dạng từ Bắc vào Nam. Người Kinh sống bằng nghề nông. Họ trồng lúa trên đồng hoặc chăn nuôi trong các trang trại. Trang phục truyền thống của họ là “áo dài”. Nó đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và nó cũng đã trở thành bức tượng cho phụ nữ Việt Nam. Người Kinh hàng năm tổ chức rất nhiều lễ hội như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu.

Viết đoạn văn tiếng Anh về dân tộc Kinh

Tiếng Anh 

Kinh Ethnic groups have many cultural features! As the people have a tradition of solidarity, sticking to, promoting the long tradition of his father, hardworking, creative values ​​of national identity. There are religious life, spirituality such as worshiping grandparents, ancestors, people with meritorious services to the country, it is the principle of drinking water remember the source. In addition, Kinh people are influenced by Confucianism, a part of Christianity, Protestantism, a part of Buddhism. Each ethnic group has its own voice, customs and habits. In terms of language, Kinh people belong to the Vietnamese-Muong language group. There are also customary customs that are related to the cycle of one’s life, such as: birth, child feeding, marriage, home, funeral and production labor, living and fighting Independence. The architecture of traditional houses, costumes, motifs, jewelry of each ethnic group are also very special and rich, expressing the concept of the universe, nature and people, about custom and life concept of each people. Ethnic groups from the upstream area to build new economic zones, residents intermingled with ethnic minorities, houses with architectural features rural houses in the North. Finally, the Kinh people have the culture of dress like ao dai, ao ba .

Nên xem  Năng lực đặc thù môn vật lý THPT

Tiếng Việt 

Dân tộc Kinh có nhiều nét văn hóa! Là nhân dân có truyền thống đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống lâu đời của cha ông, cần cù, sáng tạo các giá trị bản sắc dân tộc. Có nếp sống tín ngưỡng, tâm linh như thờ cúng ông bà, tổ tiên, những người có công với nước, đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn. Ngoài ra, người Kinh còn chịu ảnh hưởng của Nho giáo, một phần theo đạo Thiên chúa, đạo Tin lành, một phần đạo Phật. Mỗi dân tộc có tiếng nói, phong tục tập quán riêng. Về ngôn ngữ, người Kinh thuộc nhóm ngôn ngữ Việt – Mường. Ngoài ra còn có những phong tục tập quán liên quan đến chu kỳ của đời người như: sinh đẻ, nuôi con, cưới xin, làm nhà, ma chay và lao động sản xuất, sống và đấu tranh giành độc lập. Kiến trúc nhà ở truyền thống, trang phục, họa tiết, đồ trang sức của mỗi dân tộc cũng rất đặc sắc và phong phú, thể hiện quan niệm về vũ trụ, thiên nhiên và con người, về phong tục, quan niệm sống của mỗi dân tộc. Các dân tộc đầu nguồn đi xây dựng vùng kinh tế mới, cư dân sống xen kẽ với các dân tộc thiểu số, nhà ở mang nét kiến ​​trúc nhà ở nông thôn Bắc Bộ. Cuối cùng, người Kinh có văn hóa ăn mặc như áo dài, áo bà ba.

Giới thiệu về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Among Vietnam ethnic communities, Kinh ethnic, which accounts for 86.2% of Vietnam population, plays a crucial role in national development. Kinh people allocate along whole Vietnam and some other countries. For thousands of years, the Kinh have developed one of the greatest agricultural civilizations in Asia. However, today, the service industry also develops significantly, especially tourism. About the customs and habits, traditionally, Kinh people have lived together in harmony under the village or in a neighbourhood. The husband is considered the head of the family and children take the last name of their father. After the wedding, the bride normally goes to live with her husband’s family. Especially, Kinh people attach much importance to the virtues of women. As regards to culture, the language here has changed a lot and now they are using Chu Quoc Ngu (national language). They also maintain a rich collection of literature which includes old tales, poems, and proverbs. The traditional custom here is “ao dai” – Vietnamese traditional long dress. Beside physical values, the Kinh also demonstrate precious values on spirituality, such as ancestor worship, death anniversaries and unique festivals. Despite many changes related to globalization, the Kinh still keep up their traditional customs.

Nên xem  Hướng dẫn chuyển video MP4 thành WMV

Tiếng Việt

Trong các cộng đồng dân tộc Việt Nam, dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước. Người Kinh phân bổ dọc toàn bộ Việt Nam và một số nước khác. Trong hàng ngàn năm, người Kinh đã phát triển một trong những nền văn minh nông nghiệp lớn nhất ở châu Á. Tuy nhiên ngày nay, ngành dịch vụ cũng phát triển vượt bậc, đặc biệt là du lịch. Về phong tục tập quán, từ xưa đến nay, người Kinh sống hòa thuận với nhau dưới làng, xóm. Người chồng được coi là chủ gia đình và con cái lấy họ của cha. Sau đám cưới, cô dâu thường về ở với gia đình nhà chồng. Đặc biệt, người Kinh rất coi trọng phẩm hạnh của người phụ nữ. Về văn hóa, ngôn ngữ ở đây đã thay đổi rất nhiều và hiện nay họ đang sử dụng chữ Quốc ngữ. Họ cũng duy trì một bộ sưu tập văn học phong phú bao gồm các câu chuyện cổ, bài thơ và tục ngữ. Phong tục truyền thống ở đây là “áo dài” – trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh những giá trị vật chất, người Kinh còn thể hiện những giá trị quý báu về tâm linh như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, giỗ chạp và các lễ hội độc đáo. Mặc dù có nhiều thay đổi liên quan đến toàn cầu hóa, nhưng người Kinh vẫn giữ phong tục truyền thống của họ.

Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về dân tộc Kinh

Tiếng Anh 

The kinh has population about 86 million people in Viet Nam (86,2%). Kinh people live throughout Vietnam and some other countries but the largest is still the plains and urban areas of the country. They grow rice, breed. The main traditional are Banh Chung and Banh Day. They ancestor worship, anniversaries and festivals such as Tet.

Tiếng Việt 

Người Kinh ở Việt Nam có dân số khoảng 86 triệu người (86,2%). Người Kinh sinh sống khắp Việt Nam và một số nước khác nhưng đông nhất vẫn là vùng đồng bằng và thành thị của cả nước. Họ trồng lúa, chăn nuôi. Truyền thống chính là Bánh Chưng và Bánh Dày. Họ thờ cúng tổ tiên, các ngày giỗ và lễ hội như Tết.

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page